تبلیغات
دانشنامه دانستنی های جهان - فهرست روستاهای استان گیلان

فهرست روستاهای استان گیلان

بدست آمده آخر بهمن 88 توسط محب خواه

کشلی اشیک اغاسی ترک محله لیسارا هله دمه خطبه سرا بوراسرا سوست کشاورزخطبه سرا لیسارمحله انبو تمشه لامه تنبو چولاده شادمیلرزان کلمر کوهستان لواچال مظلم کم رندل


حاج شهبازمحله حاجیه محله رستم محله زمان محله سیاه چال طاهربیک محله غریب محله لمیرسفلی بالاده کاربند نارنج دول اوله کری اسالم روهام بیک محله شیخ سرا الالان قدیم ترک محله الالان تقی سرا حاج بهرام محله قندی سرا کریم سرا گیلک محله الالان بداغ محله خانقاه بالاوپائین لاچومحله وارده سرا یگانه محله میانده پائین جنگ میره کله سرا گیلانده /خلیف اباد/ چخره محله

 

خاله سرای پنجاه وهفت علی سرا گتگسرا گیسوم ملامحله الله ده پیرهرات خاله سرای پنجاه ونه دیگه سرا رنگرج محله ویش خس محله سیاه بیل لتئین

کشاور ناوپائین خرجگیل درازمحله لوابن یاری محله آسیاب شم اله ده چوواژیه خرخونی دریابن سی بستان کرمون کوره رود گیجو گیلانده لرزده لومه دشت لمیر لاکاتشم ناو ناوبالا خلیان ورگه دره رزوان دوله زمین اسب بونی متش پنبه پشته خطائیه دخاله کوه چاره سو لک


ریک حویق صیدگاه حویق هرندان بابالومحله بازارگاه بیجاربین زمری ستوم سوتاپارا کوهستان کوهستان حویق لنزا مژده علی نو هشتروچونی محمدعلی یوردی اوتارمحله شیراباد رنده سر سیدمحله شیراباد شیراباد شیرابادمحله هلیس هنزنی هنزنی بالا آغاسی باغشلومحله خلیله سرا صولی محله اوتار هراندان

ویزنه انون رکو زنده کش سفیدسنگان شلقون نقله کش نوده حیله سرا درزگری قراخان محله کهنه حیاط لمیر محروم زومه ایرنه بالاژیه چاله بیجار دواهیل دودده سرداب هونی سوهاجر عنوی کوه بن گروف لنزی لیشکی مسکین مطالع سرا ییلاق ویزنه پلاسی تخته پوری خلج لر للکه محله ایلکوفی بخش حیاطی خودکارمحله شادگلدی محله قره داشت کچوم محله کش بیل متلادشت مسجدقباقی وسی وله چول ونیستان بالامحله چوبر حاج یداله محله خلخالیان دروارمحله رودبارسراخاچکین مصردشت اشکیک بیجرودکل جیرسرباقرخاله بیج لله کا بالامحله چوکام تازه ابادخاچکین بلسکله میانکل جیرسرچوکام فرشکی چوکام

دهنه سرشیجان راسته کنار زیرده میان محله توکسرشیجان شیجان زرنگ محله چاپارخانه گورابجیر فشتکه پشتستان گورابجیر تازه ابادصدر غلامرضاباغ جفرودبالا فتاتو

اشمنانطالم برمچه بالا محل مشکاپشت دافچاه اسماعیل اباد برمچه پائین محل کته سر کلاچاه لات تیسیه کویشاد مرزدشت


شیخ علی بست نصراله اباد بنکده سوکاچا اینه ور پیش کنار جوبنه کنسستان شهرستان دره پشت طالم سه شنبه دهبنه اسلام اباد بهدان فشتام کشل ورزل

قاضیان سراوان جوکول بندان گلسرک کچا موشنگا امامزاده هاشم

امشه چنجه کیساوندان گیل پرده سر ورازگاه دلچه تورانسرا گیلاوندان میانده ویشکاننک رودبرده سروندان کیاسرا نشرودکل کدوسرا خشت مسجد نواسطلخ پشکه علی نوده کالمرز بالامحله برکاده برکاده پایین احمدسرا شکارسرا فشکچه سیاه صوفیان جیرسرا لاله دشت بلسبنه حسن اباد جعفراباد علی سرا گورابسر ملاسرا مژده ایمن اباد حشکوا سده نویده

جوربیجارکل گیلوادشتان مامودان کنارسر پیرموسی جانکبر رودکل شیرایه گراکو هندوانه پردسر

طارم سر خالکی چلک فشتم ابراهیم سرا مبارک اباد رودبارکی کتیک لاهیجان کرباسده پیربست لولمان چولاب رشت اباد


لیچاه توچاه المان چالکش خشک رود ده سر نوحدان لسکو پیچاه زهنده کردخیل ولم لاشه بلکده جیرهنده ده مردسرا سالستان نورود

دوباج دوباج ملکده نوده جلیدان چالکش لات تازه اباد فخراباد اژدهابلوچ خشک اسطلخ شهمیرسرا امیلدان چونچنان علی اباد

اجی بوزایه چپک شفیع محله چپک ناظمی محله بالامحله گفشه پس بیجارگفشه علی بزایه اسطلک شیخان گفشه کنارسراربابی لیموچاه لاله گفشه میان محله گفشه جوپشت جوریاب چافوچاه چلیکدان


پسیخان تازه اباد دافسار گالش محله خشت مسجد اتشگاه بیجارکنار تازه اباد طرازکوه پسویشه صف سر کسار کلش طالشان

پستک سیاه اسطلخ پیله داربن فخب کماکل المان پیربازار جورده راسته کنار طش منگوده خنفچه رجاکل علویان فیض اباد کفته رود سوخته لوله گالش گاچه گراکه محمداباد بیجارخاله گالش خیل مبارک اباد پیرده سیاهرودکنار شمس بیجار

بالاکویخ پایین کویخ توچی پایه بست دواب مردخ رکن سرا سوقه خاجان چهاردانگ خاجان دودانگ شکاراسطلخ گرفم شالکو کژده بیجارپس پیرکلاچاه پاچکنار پلکو کرچوندان تویسراوندان خناچاه لچه گوراب میشامندان بیجاربنه پیشه ور گوراب ویشکاسوقه

سقالکسار اسکده سلکی سر عزیزکیان سیاه گلوندان صیقلان ورزل کتیگر نارنج کل گوراب ورزل انستیتوتکنولژی لاکان تخسم رواجیر لاکان طالشان سلیمانداراب بالا فلکده کسار کیسارورزل ویشکاماتیر ویشکاورزلبلسکله امام جمعه سیاه اسطلخ سقطالملک سرخشکی پیرعلی ده چپرپرد امیربکنده باغ امیربکنده چپرپردزمان حاجی بکنده امین اباد جیرکویه تازه اباد چوکده شهرستان طالش محله گیلوامحله

تمل المان بسته دیم سیاه اسطلخ میرزاربیع یوسف اباد جیرسرویشکا ویشکا بلسکله سیدابوالقاسم رفوه چاه مریدان یوسف محله کوریجان نوشر فرشم باغچه بنه جورکویه رودپشت شیشه گوراب گلبازو ماشال اعلم نیساچاهالوبن براگور حلیمه جان سرفریرود کندلات میانفریرود دیلماده رناسک بن رودسر شهربیجار گردپشته گیلزارود لپه سرا موش بیجار دلدیم بزرگ شیخعلی توسه کوکنه لیافو میرزاگلبند

پره پسیندره چاک چله بر خاصه کول رودخانه سیدان کلوس فروش لافندسرا مخشر ولیجار استخرگاه پلنگ دره دفراز راجعون رشی پشتهان چره چلگاسر حاجی ده حاجی شیرکیا دره دشت دشتویل کنبک

اسطلخ جان خرشک دره محله (دارا محله ) دیورش دیورود شهران شیرکوه فتحکوه لیسن انارکول جازمکل روداباد سندس فیشم کتله کشک جان کلایه کیااباد نصفی


داماش ایینه ده یکنم اسکابن بیورزین پارودبار پاکده دربند دشترز زردکش زکابر سنگرود کرماک بالا کره رود گوورد معدن سنگرود معدن سنگ سیمان

خره پو کلیشم انبوه دگاسر گردلات لایه ناوه نوده ویه


امین اباد کرارودجمشیداباد فیلده ییلاقی لاکه ییلاقی دارستان گنجه سالانسر شمام کلورز پشته جوبن

اسکلک پیرسرا توسه رود چوب تراش محله خولک رشترود سیاهرودپشته کلاشم کوله کش کهنه وانسرا مازیان دیزکوه هرکیان

کلشتر سفیدرود علی اباد نمک اوران اغوزبن ترکنشین لوشان جمال ابادنظامی وند جمال ابادحلاج رزکند سی سرعلیشارود طلابر گلیورز جمال اباد کوسه مرجان اباد پاچنار دشتگان
پشته کلاه تیه دوسالده اسپهبدان پس طالکوه سیبن شاه شهیدان طالکوه گردویشه نورالعرش چیچال سیاه دشتبن ناوه اسطلخ کوه چلوانسرا دنبالده سه پستانک صیقلده قوشه لانه کرف چال کشکش گرزنه چاک مگس خانی ناش سنگ سرک اسیابرک چهش گلنکش گوپل نوده

برارود جلالده شیرکده لیاول سفلی لیاول علیا ماشمیان ویشان حشمت ابادبالالام بشکست خراسان پشته رزه گردن عزت آباد شرمدشت شوک گره گوابر لام بشکست پائین مازی بن میان لنگه هلوبن دره عزت آباد (عسکرآباد) اغوزبن کندسر جیرکل چلمانرود دیورود زورزمه زیاز سلجه سیاه کشان میلاش [نیلو]http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88 نیلوپرده سر ابدوچال اسیابدره پرامکوه ترپو چمتوکش رودبارک ریاب سجیران سنگ بنگ طولای بالا طولای پایین فکش کاکرود کیارمش گرمابدشت لیما لیماچال لیماگوابر نرکی پرچ کوه تواسانکش چشان سلیمان چپر کلایه پهلو

پتنک چاکانک چکرود خمیرمحله درسنک درگاه سزرود کلرود کلایه لات محله بازارمحله پوده سارم سیارستاق تلابن مایستان بالا مایستان پائین نیاسن اغوزکله پلستان لیه خانی سرده ارکم اره چاک بلترک پرندان پرویزخانی توکامجان جورده جیرده چاکان چاکل دلیجان دوگل زیدی سنگسرود سیاوشکوه سه ســار شادراج سفلی شادراج علیا عروس محله قاضی چاک کشایه کیاشکول گوگاه گیری لشکان لیاسی محمودلات میانرود نی دشت ولنی ویشکی یاسور

اربوسرا پلطدشت خمپته اربوسرا خورتابسرا سی سرا فبیل سرا کج محمدگوابر کوشکوه گوزلبن اخوندملک بازنشین سفلی بازنشین علیا بندبن بنکسر کرباس سرای سفلی کرباس سرای علیا گوگاه لاتک بالنگاه ترشکوه کشکوه امیرگوابر بنکسر تب طوس دولاگوابر طول لات گوسفندگویه مازی گوابر نرماش هراتبر پلام سیجاره گوزه لنگه دزلی قلعه گردن ازارکی بلده سرا پائین درازلات پرشو خانکسرای سفلی خانکسرای علیا درازلات بالا دیمابن رجه سرا زرخان لات سوگوابر سیاه چال سیاه گل چال شمشادسرا لرداربن لرودبن لوسرا لات پرشو وپرسر

اکبراباد برمکوه تازه اباد تله سر تلابنک خورسندکلایه دشتک روم دشت زراکی سراورسو سلوکبن سفلی سلوکبن علیا سلوکبن وسطی شوئیل صمداباد کلکاموس لرده لیلکی مازودره وگلخانی دتورسر ایرمحله ایزدین اینی برگام بلکوت پی اغوزبن تلیکان توسه چاله توکاس چمتو خانه سرک خراسان سر وربن دواب ریسن سرخ تله سوخته کش شرمدشت شفیع اباد کیاسه کوجی گیلایه لسبو مازگاه مومن زمین حسنی کوه لترود بزچاله تلیسین


احمداباد چافجیر حسین اباد لله رود لهداربن میان پشته چینی جان بالاگواسرا پایین گواسرا خلیفه محله علی اباد مازندران محله گواسراعلیا ولیسه تمیجان دیودره صحنه سرا کلکاسرا کیشاکجان ناصرسرا

جوپشتان گرمجان کورچه پشت مرداب بن بازکل چورکلایه علی کلایه کویه سفلی کویه علیا خمیرمحله سرایدشت توتكله عروس محله لشکاجان سفلی لشکاجان علیا پس چور پیجان پیرمحله توتکله سفلی توتکله علیا چالکسرا روشن ابسربالا روشن ابسرپائین گل محله گنجارود لاکلایه میرگ محله افرمجان سفلی افرمجان علیا بازرگان محله ترشایه خورگردان رضامحله زرکلام زیازمحله شیرایه مردابسر چورکلایه دوستکوه سرمستان سلاکجان کلدره سفلی کلدره علیا لسبومحله بلالم بهادرمحله داروگرمحله دعوی سرا سالومحله سورچان محله سیاوان محله کیوان پشته ماه سایه حسن سرا گیلاکجان


بالا محله قاسم آباد بند بن قاسم آباد پایین محله قاسم اباد توسکا محله قاسم آباد خانه سر قاسم آباد سفلی ملکمیان کبوترابکش سیاه کش اوشیان فکجور هرات بر کندسر هلوکله شیخ زاهدمحله سرخانی میانده دوگل سر ارزن پشته بینه پهلو ترک تله سر جنگسرا چملک سرا خشکاسرا شمشادپشته کلوج گوابر کوتاله لیمه سرا لیه کلام ماسرک مازی کله پشته سرولات

چایخانسر خشکلات گل محله چایجان شادمرادمحله سیاه کش باجی گوابر پلطکله سر جواهردشت جورمحله خان اله خیاطمحله سجیدان سراگوابر سیاهکلرود مرسه نهارخورلات تله میان


بالانوده بالاگزاف رود بالالمین جوب پائین لمین جوب بی بالان چماقستان خاناپشتان کندسربی بالان دهکده قدس بیجارپشته تازه اباد دوگل سرا سلاکجان نعمتسرا بزکویه جورسرا گیلاملک لاته فشکل پشته سیاه کله بندبن واجارگاه مریم دشت باغدشت رضامحله سارسر عسگراباد گاوماست مازوکله پشته سلیم سرا علی آباد

شیرمحله صیادمحله هادی کیاشر پائین کلامحله قاضی محله میران محله چناربن دادامحله زنگول بره سلطانسرا کودکان درزی محله رودمیانه شاهی سرا بزاستان جانبازمحله شادمرادمحله علی اوسطمحله کندبن کندسر کوگاه حاجی اباد خمیرمحله سجوبسر شیرعلی بیک محله کیاسج محله ماچیان نارنج کلایه سفلی نارنج کلایه علیا سارسر اربه لنگه بیجارگاه سفلی بیجارگاه علیا خسادان سفلی خسادان علیا سیاه لات کاوه لنگه کلجار کلن کلایه کوره تاشه کیاسرا میرزاحسن لنگه هادی گوابرخراطمحله خواجه علیوندان صیقل وندان کلکوه گوراب دلیوندان سیاه تن صیقلان مرسارود فلاح اباد کلاشم پائین بریران زیمسار سسمس شالکا ماتک مردخه بزرگ مردخه کوچک بودیان گلابخواران لیفشاگرد

باقلاکش کیشستان گازگیشه نوخاله اکبری صوفیان ده نوخاله جعفری سادات محله شیخ محله هندخاله خمسر سیاوی سیاه درویشان لاکسار نرگستان


اسفند چکوور فتمه سر جیرسرنوده کتمجان سیدعبدالوهابی کتمجان معتمدی کتمجان یوسفعلی لشمرزمخ نوپاشان نوده بیشه سرا شفت محله ضیابر اسفقن سر خشک رودبار خلیفه کنار لالم معاف وزیری میان گسکر ارم سادات بیشه گاه بهمبر قرابا مازندران محله بهمبر اقامحله بهمبر بهمبر بیجارکن بیشه گاه جیرسربهمبر سارمه سنگ بیجاربست بهمبر طالش محله بهمبر لارسر

اباتر خشتامدخ کوده مناره بازار اومندان پشتیر راجیر شکرباغان معاف امندان ملاسرا خانه کنار زیکسار کردمحله کلنگستان طاهرگوراب اسیاب سر پاتاوان جاده کنار چمن کلیدبر محمودکیان ملک سر نوکاشت ویشه سرا

چمثقال سنگ جوب قاضده اسلام اباد ازگم پیشخان خرف کام جیرگوراب جیرمحله کسما راسته کنار کلسر گیاکو پوستین سرا زرکام میانده پاسکه دهنده زعفان شارم کسما چنه سر چوبه عربان کهنه سر خطیبان خاکیان صیقلان قصاب سرا لادمخ اشپلم دوگور فشخام شعله پس کما نفوت واقعه دشت


سورم پشت مخ پیرسرا ندامان ولد پشتیر تطف چالکسر مهویزان تنیان رفتگی سه سار سیاه کوه میان بر

پشتمسار پردسر بالابلگور پایین بلگور خرف سه شنبه سیاه اسطلخ مرکیهخرمبیشه رودپیش کهنه گوراب معافمحله پیشده چیران خداشهر خسمخ میرمحله کردآباد تازه ابادکلاشم گیگاسر مخ سر الاسر گل افزان لادمخ مالوان ملاکوه حلقه سرا کیابان گوشلوندان خطیب گوراب سنگ بیجار نقاره چیان سندبالا سندپائین شپول کنار نوده گربه کوچه

پیش حصار خلیل سرا شلکه بانان پلنگ کل شکال گوراب بالا جهودبیجار قلعه کل نوگوراب سرابستان شکال گوراب پایین بوئین حلقه بسته شالده علیسرا للکام حسین اباد گراکو نصرالله محله رودبارچیره حسین کوه کمسر گشت گشت گوراب امامزاده تقی دارباغ کردمحله مودگان شولم

ازبر راسته کناربوئین کلفت سسطلان سیاه کش سیدسرا کیش رودبار حلاج محله خسرواباد گوراب پس ملسکام حیدرالات سیداباد فوشه قلعه رودخان تله گنگاه تنگدره زرین دشت شاهرود گرداولاست گشترودخان

سیاه پیران کاشانی سیاه پیران کسمائی کلده کاس احمدان گران اشکلن لولمان ماوردیان شنبه بازار الاله گوراب دزدک باغبانان پامسار شیرتر قصابعلی سرا نصراله اباد اتورسرا خشک نودهان بالا خشکنودهان پایین کمامردخ


پلنگدره توسه کله دوال کوه سفیدسنگان سیاه ورود تطفرود تیمورکوه جیرده خجکه شلشه دره عباسکوه کلتاسر کوریه کیش دره گاوکوه لتین پرد مسجدپیش موسی کوه میشکه

زیده پایین شیرذیل زیده بالا شالتوک میان رز خانه وانه کلرم مجتمع دامپروری شهیدبهشتی ماکلوان بالا ماکلوان پائین کوچی چال گسگره ابرود اغوزکله اسپیدداربن اشکلت امامزاده هاشم انجیل بنه برکیله جیرزودل چپول چپول کش خالصان درفشه دله خانی رضی نسا زردلجه زودل سخیبن سیابکون سیاه کش شله ویل کلوعه کمادول کوره خرم لش لات ملاباغ ملال نمی هشت وزمنا وقفی هرزل کوه رباب چالتازه ابادچاف چاف بالا حسین ابادچاف رادارکومه چاف پائین چمخاله تازه اباد پایین پاپکیاده پشتلله سر حسن اباد میان محله پاپکیاده بالاپاپکیاده خالک یاسر سادات محله

بازارده گلباغ حاج ابراهیم ده خراطمحله درویشانبر موبندان بالامحله نالکیاشر پائین محله نالکیاشر خالیاگل کوشالشاد گاچه ور طالش محله اخوندمحله سادات محله دیوشل سیاهکلده لوکلایه ابچالگی اسماعیل سرا جدانوکر دیوشل پشته گالشکلام لیلاکوه لیلاکوه

پلطکله فتیده سلطانمرادی گالش خاله گلسفید دریاکنار کمال الدین پشته پیرپشته تپه گالش کلام


اقاعلی سرا اکبرسرا پروش پائین پروش بالا ساداتمحله طالب سرا ظهرابعلی سرا کیش پشته انبلانسرا ششکلایه کره رودخان واندارکش خمیرمحله کفش کل محله کندسر محمدجعفرمحله نقاره چی محله مرزلات اربولنگه تازه ابادکردسراکوه خاناپشتان لکپشت لیسه رودتازه اباد نارنج بن پایین کردسراکوه پائین نارنج بن بالا اشیان المان لنگه بالاشکرکش پایین شکرکش جانعلی اباد کندسرزین پره میان شکرکش ناوسر باجی سرا علی خان سرا گاوکلی مادیان گوابر کند سر شکر کش جوارده کردسراکوه بالا گلسو اترود پائین کش سرا پیله محله حسین سرا خرطای سارسر سبزعلی سرا سوگوابر سیلاب کش شریفعلی سرا ششلو کهلبون گروسی ملازگوابر نشاش بهپس باغ پائین تنورود بالاتنورود اشکال خرما ده جان سیز کوه اسدسرا بارگلی بندرمحله بهشت لات بیجارانجیل کچل بن بیروم پشتل سرا پنو تیک سر چوری خاناورسرا خرار خلیفه گوابر دشت علم سلاجان سنگ سرا علم سر فبیل گاوسرا کچل بن گردگوابر لرزیان لطفعلی گوابر لموش پشت لاتمحله تیکسر

سیاه منسه پائین ابدنگسر تازه اباد چهارسوپشته خاله سر علی ابادسرا کهلستان میان گوابر اربه لانه بالا تاشکلا چلیکی سیاه منسه بالا شصتانرودبالا شصتانرودپائین لات لیل بلوردکان حسین اباد فبلشه لیاشورسراسفلی لیاشورسرائ علیا لیاشورسرای استادولی لاته اغوزچال چنگول فی اب هلودشت اتش سرا اربع گردن پشته سرا پلدره پیتی شیمبالا پیتی شیمپایین پیش کوه پایین پیشکوه بالا زرگوش سنگتاش فابیلی کاس خورده کل چال کته خورته پایین گرسک بالا گرسک پائین گنج علی سرا لیشاکوه چالدشت سرلیله لیارود


بالاسالکویه پایین سالکویه شادکلایه سیگارود کلیدبر پائین قاضی محله دریاسر ملاط گلاب محله

پرشکوه حاجی سرا سیاه کردگوابر صفرسرا لشه لیارج دمه لیسه رود سلوش مریدان دادقانسرا کیاگهانبالابیجارانکیش بیلاژمحله پائین بیجاران کیش پائین نارنج لنگه خورتای دره جیر دزدکسو راهدارخانه شرم لنگه کوره بر گلستان لواسی محله مازی کله ملامحله چهل ستون میان محله زاکله بر بندبن بالا چی چی نیکوتی خرتاب صالحبر قاضی گوابر ازارستان ازارستانکی جورگوابر جیرگوابر گردکوه میان گوابر هالوخانی بندبن پائین بالاتموشل پائین تموشل چمندان دهسر سوخته کوه آهندان لیالمان سادات محله کوه بنه بوجایه

لاشیدان حکومتی مال بیجار ایشگاه تبرکلایه حاجی اباد خالوباغ شکاکم توستان چفل بازکیاگوراب بالامحله گلرودبار پائین محله گلرودبار دراپشتان دلیجان دهسر سادات محله بهادرکلایه میان محله گلرودبار کلشتاجان انارستان سرشکه

بازارسرلفمجان بالامحله لفمجان جوپیش خوبده کلنگران لاحشر بازارده بیجاربنه پایین شادده پائین محله لفمجان کیاسرا لمک محله لفمجان بالاشادده بالامحله پاشاکی شیوا گوکه پایین محله پاشاکی کردمحله گوشکجان

گوراندان متعلق محله نوبیجار نوبیجار سپهرپشت الکی صحرا بیجاربسته سر سیاهگوراب بالا سیاهگوراب پایین کوچکده کوشال دیزبن قصابمحله شیخانبر لیالستان چهارخانه سرپائین نخجیرکلایه بیجاربنه بالا بیجاربنه پایین

چهارخانه سر بالا کوه بیجار سوستان علیسرود امیرکلایه بیجارباغ چلک کتشال بالا کتشال پائین گرمابرود نارنج کلایه سرچشمه میشکاسر تنازارود سطل سر کردگاور ستاراباد زمیدان بالا دانگایه رجب سرا سیاه رودبار شیرین نسا کاه بیجار کوره بنگبر پائین گمل پائین محله زمیدان توساودشت رحیم اباد رمضان بیجار زمیدان زمیدان سرا سراش بالافیدره پایین فیدره گردگرف گلکش گمل گمل سرا مراددهنده


شاددهسر لاشیدان مطلق حاج سلیم محله دموچال کنفگوراب میان محله رودبنه چاروق دوزمحله لاکمه سر ایشگاه پایین محله رودبنه صداپشته پهمدان اکبراباد رعیت محله شیخ علی کلایه یوسف ده شرفشاده کهنه رودپشت مهدی اباد

اربوکلایه شیرجوپشت بالا گاویه میان محله چاف گاویه ارباستان سیدمحله شیرجوپشت پائین متعلق محله ارباستان بارکوسرا سراجار صیقل بنه میردریاسر بالارودپشت بین کلایه فشوپشته نوشر امیراباد حسن بکنده دهبنه سحرخیزمحله کورنده ایوان استخر کچلام بالامحله ناصرکیاده پائین محله ناصرکیاده ناصرکیاده میان محله تی تی پریزاد جیرباغ حسنعلی دهخرفکل زردکام بداب دوبخشر شالما گنجار نصیرمحله والی سرا سالک معلم سفیدمزگی لپوندان علیسرا خره کش سیاهمزگی

تانی محله صیقلان کوچک کومسار لیفکوخندان لیفکوه اقانورسه تن پلنگپشت چناررودخان کاظم اباد میرسرا جنگلکاری چوبر چوبر قلعه گل ماشاء الله کل بیجارسر چوبتراشان خرم اباد شادنشین لیسم محرمان داکله سرا سفیدخانی لاسک مبارک اباد درودخان کولوان کیش خاله ویسرود گیشم امامزاده ابراهیم امامزاده اسحق بابارکاب سله مرز طالقان


بیالوا تکرم جیرده ناصران کوزان برزوهندان شالده لاقان پیرده شفت پیرمومن سرا لختکی مردخه اقامحله پشتسرا عثماوندان میرمحله ذوالپیران قصاب محله کولی سران نهزم صیقل کومه چوسر خرطوم خطیبان خمیران شیخ محله کلاچ خندان کومسار گیلده چماچا مژدهه خلیلان

راسته کنار گوراب لیشاوندان جیرده پسیخان کاسان ماشاتوک ملاسرا اقاسیدیعقوب فشالم کوزه گران کلاشم بالا طالش محله نوده مرخال تازه ابادپسیخان چکوسر شادخال نوده پسیخانزهون بره سیاه استخر کاغذی موسی کلایه کلامرود گورج سیاه خولک اسک امام بویه سیاهکوه شیرچاک شیه کاکرود کشمش لرود مربو ملکوت

سورشفیع لات لاتسرا یوسف آباد اسیابسران بهشت آباد کهنه گویه پایین اسماعیل گوابر بزگویه پروین لنگه پشتدره لنگه جورگوابر جیرگوابر شبخوس سرا طارمسرا گشکور لرداسر لاتک ورکوره رودگوابر گرکرود حرمسرا سوخته کیش گوشتپزان رمشایه کهنه گویه بالا ازاربن سفلی ازاربن علیا بالاهلوسرا پائین هلوسرا سپردان سرکله سیویر گرمای سرا لیلیج گوابر علی اباد

مطلاکوه استخرسر النکنگه باباجان دره تماجان خصیل دشت دیماجانکش رودبارده سر سرتربت شهرسمام طارش کجید گرمایسر ملجادشت هلوچاک شوله


بالامحله نرکه تازه ابادنرکه درزیگوابر عباس گوابر کشکلایه للیم نارنج بن پیلجه دعوای لات شیردره شی شارستان افتابخورتاب باغ محله نرکه پائین محله نرکه پرامسرا پیلدره جورکاسر شندربالنگه کلانسرا بیلی لنگه پیلام پستانک تابستان نشین توشه میان حاجی اباد درتموش سیاه مرزگوابر شبخوس پهلو طهماسگوابر گودین گوابر گودی گوابر میانسرا هردواب یاعلی گوابر یوسف آباد شلیشه

اشکرمیدان سفیداربن شکرپس کارخانه رئیسیان نجم اباد پیله باغ شکرکش محله کرفستان خمیرمحله استادکلایه پیش بیجار کرفمحله کهنه گوراب تازه ابادچماقستان چهارده سورکوه شیخ اباد کیاکلایه لکموج اشکیت چلارس چماقستان حسین اباد خرشتم مشکله


پرشکوه پیلمبرا اردجان سندیان نوکنده الکام خلخالیان رودکنار کوهستان حوریان دیناچال سیمبری خاله کلاب کیش خاله ابویار جنبه سرا چران بره سرا صیقل سرا

چروده دکان بیجاری کهنه کلان ویسادار ارده برین تت بالو خجه دره دشتانسر دیانسر سندیکه کهنه که گیل یار لتوم نوده وسکه سرداربن رزدارستان کوره رودبار لوسه اق مسجد بارگام روشنده زندانه سنگده سیاه لرز سیفه دشت دشت دامان میانرود جلدبرداشت


درواز رینچ محله گالشخیل سیاه بیل خوشابر الان شانکاور وانگاه ویشه سرا اهنگرمحله سکام شیخ محله رودبارسرا پونل بیجارکن چکچه پشت اقاجان محله باسکه مشم باناصر بنگاه پلختار خالشت خیلگاوان دشت میان سرک سیاه بیل شیربچه پیر شیروا شیشار وزشت وزمی پلنگ پاره بن منی کش رزدار چاخ ملال بیاچال استه سر انگولش اورما

بلاغ محله خلیل محله دارسرا ساسانسرا سیاه بیل دیلج محله گیل چالان طارم سرا بالامحله سیاه بلاش چنگریان لاکتاسرا اله بخش محله میانرود روشنده تازه اباد خیمه سر رودسر شادکوه کلیمان شفارودپیرکوه سفلی پیرکوه علیا کلاک گرماور ملامحله بنه زمین جاران جلیسه چاکرود چمچال وسمه جان یرشلمان لوالی یسن پیشکلیجان بالا پیشکلیجان پایین پینوند زنش زنش دره اسیابسر تلیجان کر سردسرشاهی جان کارسنگ شاهی جان کمنی گیلاکش لرده لیه چاک هفت بند

ابی نام اروشکی ازارستانک اسپیلی پش سفلی پش علیا پیلبور درویش خانی رزدره سیاه خانی سیوسرک طالشکوه میاندشت نوروزمحله لیسانه صوفیان سر لارخانی دودران اسطلخ کیان اسیابر بندبن پله شاه چشناسر خاک شور سیاه کاربن شادملک بره کشتی گیرچاک کلاچخانی لنگل میان مرز ایشکوبالا ایشکوپائین باباولی زین پشته علی وا قشلاق لور لیه چاک دیارجان سنگ بن عاشوراباد کوه پس لوار نیاول اسیابرک تاریک دره تکام تلومخانی تنگ رود خرم رود رزدرود عین شیخ گولک گیسل لیه ملومه میکال


زیزاکش کرف پشته کرف پشته ایلیاتی کرف پشته تازه اباد کرف پشته گالشی لیش مهربن اسبراهان اشکمجان پهلو توشی چالک سراکی جانشرود سوتگوابر سه چکه شبخوس لات کاشکی کلنادان بالا کلنادان پائین اغوزبن اذرچه اربه بن اسفندیارسرا اسو انگولور باباکوه بالارود بیجارسرا پیله سرا توتکی توکنده رنگال سردشت سیاه بیجار سیکاش صالح کوه ضیاکوه تی تی کاروانسرا کشل کلندی کهنه سرا کیارود کیش چال گالش زمین لشکج لوشاده لیاله کل بالا لیاله کل پایین لاکاران لونک نیسپی ولنیسپی یکاورک اغوزچال

فشتال کاجان کلامسر بزگاه چال شم سلش کجیل لیشک سلش دیسام کارگاه پرورش ماهی دکتریوسف پور تازه ابادجانکاه سرداراباد پنابندان اغوزچکه بام تویی دشت چهل گاچه رادارپشته سوسرا شمیدین گاوکول گلستان سرا گندلاور گیل بام لابن مادرسرا دوست لات کلارده اشکراب خرارود دهگاه رودبارسرا گردکوه ملک رود

بیدرون کلاهدوزمحله لشکریان خوشل علی بیک سرا مالده دهبنه سیاهکل محله للم هلستان چوفلکی سپردان کرفستان نمک رودبار مالفجان نعیجی ازبرم برپشته سر بوتستان بیجارپشت بینه کرده چوشل دزرود دیماسرا رجورازبرم روبرابر زیارتگاه سرارود شیرکوه محله کرف کل کل سر کیش محله گالش موشا گیل موشا نوروزاباد بالاکلاگوابر پائین کلاگوابراولم بیتم وزمتر چورک موزان گسکمینجان معاف وزمتر انجیلان بی تم پلنگ سرا پنگاپشت نیلاش گلوکوه پشد چپه زاد خرف کوره زرابچه (ظهرابچی) شالکه کفودمژده بنه سرا چاله سرا دران پاشکم کفود امامزاده شفیع تلاب دره چای خاله چیت بن حاجی بیجاروجاس گنس زرددول سیاه کوه سیاه مرد عنبرادول لچور بروج راه رزین دول کیش خاله مشه که لتشت خشکه دریا کوبن لل کن

برگسرا توسه سرا دلیجان قران چماچار چموش دوزان ملک بگور ملک جهان میرمحله اسطلخ زیر پیرسرا خلورجان سیاه دوله شیخ نشین کوره جان گرمسر


دوله ملال گیله سرا لنگ خودبچر میله سرا درخانه خانقاه بر مرکیه پیرسرا گاومیشبان وردوم اهکلان سیدمحله کوچکام کیشخانی وشمه سرا

تبرسرا لیپا مهدیخان محله میرمحله ورمیه دول کوه ریزه مندان سراکه سیاه دول طبق سر طاسکوه کوربار لیر اسب ریسه توت نساء چسلی خروم سلیم اباد شالما شالماکوه کنذر گرم خانی ماسوله خانی نسا خوی دول تالارگاه دگرمانکشی شیخ علی توسه فوشه سیدآباد
طبقه بندی: فهرست روستاهای گیلان،
برچسب ها: روستا،

تاریخ : دوشنبه 19 بهمن 1388 | 19:13 | نویسنده : مهدی محب خواه | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.